Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Arena

Dokument ten stanowi integralną część Wewnętrznych Regulacji klubu i określa ogólne warunki członkostwa i świadczenia usług przez Klub Sportowy Arena S.C. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 10A.

CZŁONKOSTWO

 1. Z usług klubu mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby, które nie ukończyły szesnastego roku życia mogą korzystać z usług klubu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, która to ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby przebywającej w klubie.
 2. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt. 1. klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów.
 3. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 4. Klient klubu, który wykupił karnet otrzymuje od klubu kartę plastikową, zwaną dalej kartą członkowską. Koszt karty członkowskiej określa aktualny cennik, opłata za kartę pobierana jest jednorazowo. Karta ma charakter imienny i nie może być udostępniona innym osobom.
 5. Kartę należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do klubu i odebrać przy wyjściu. Osoby nieposiadające karty mogą nie zostać wpuszczone na teren klubu.
 6. Karnet miesięczny jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony. Nie ma możliwości „odrabiania” zajęć wykupionych w ramach karnetu miesięcznego.
 7. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest On do natychmiastowego powiadomienia o tym klubu w formie telefonicznej lub mailowej. Za wydanie kolejnej karty dla Klienta klub pobierze wg aktualnie obowiązującego cennika.

REGULAMIN ZAWARCIA UMOWY NA ZAJĘCIA FITNESS

 1. Zawarcie umowy. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez jeden z następujących sposobów:
  a) samodzielne założenie konta klienta w systemie rezerwacji Klubu i wybranie odpowiedniego karnetu (umowy),
  b) założenie konta klienta w systemie rezerwacji przez pracownika klubu i uiszczenie opłaty za karnet.
 2. Czas obowiązywania umowy
  a) w przypadku karnetu przedpłaconego, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony 30 dni,
  b) w przypadku umowy na czas nieokreślony co 1 miesiąc umowa z Klubem przedłuża się automatycznie o miesiąc (np. umowa obowiązująca od 5.09.2022 przedłuża się w kolejnych miesiącach w dniach 5.10.2022, 5.11.2022, 5.12.2022).
 3. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony
  a) Klubowicz może wypowiedzieć umowę osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@klubarena.pl,
  b) Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesięcznego okresu trwania umowy. Na przykład umowa obowiązująca od 5.09.2022, wypowiedziana 02.10.2022 kończy się 04.11.2022.
 4. Zawieszanie karnetów i umowy na czas nieokreślony
  a) Karnety 30 dniowe nie mogą być zawieszane,
  b) Umowa na czas nieokreślony może być zawieszona maksymalnie na 21 dni w roku,

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu. Rzeczy wartościowe członek klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Klub Sportowy Arena nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków klubu.
 2. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty członkowskiej. Personel klubu upoważniony jest do kontroli zgodności karty z dokumentem tożsamości. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu dowodu tożsamości lub 30 PLN.
 3. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
 4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.

MONITORING I REKLAMA

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach oraz innych miejscach na terenie klubu. Rzeczy wartościowe członek klubu wnosi na teren obiektu na własną odpowiedzialność. Klub Sportowy Arena nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków klubu.
 2. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty członkowskiej. Personel klubu upoważniony jest do kontroli zgodności karty z dokumentem tożsamości. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu dowodu tożsamości lub 30 PLN.
 3. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
 4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wg harmonogramu zajęć wskazanych na stronie internetowej http://klubarena.pl/ oraz w recepcji klubu.
 2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności klub zastrzega sobie prawo jego zamknięcia. W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w recepcji i na stronie internetowej.
 3. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających, przynoszenia alkoholu oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym.
 4. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 5. Osoby w stanie nietrzeźwości, zachowujące się wulgarnie, agresywnie lub niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi nie będą wpuszczane na teren klubu.
 6. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany ubioru i obuwia w szatni. Strój sportowy oraz obuwie zmienne powinno być czyste.

ZDROWIE

 1. Klub nie bierze odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieostrożnego ćwiczenia zarówno podczas zajęć indywidualnych, grupowych oraz innych imprez zbiorowych organizowanych przez Klub Arena. Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, nie cierpią na żadną chorobę lub kalectwo uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń znajdujących się w klubie, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność i nie mogą zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
 2. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Członka, powinien on zasięgnąć opinii lekarskiej w sprawie możliwości korzystania z usług klubu.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASIE EPIDEMII

 1. Kontrolujemy liczbę osób jednocześnie przebywających w klubie stosując się do limitu ustalonego w rozporządzeniach i zaleceniach ministerialnych.
 2. Zmniejszamy limit osób jednocześnie ćwiczących na sali fitness.
 3. Aby skrócić czas pobytu w recepcji zalecamy rezerwację miejsc: telefonicznie, online lub w aplikacji mobilnej.
 4. Aby zmniejszyć kontakt pomiędzy ćwiczącymi grupami skracamy długość zajęć do 45 minut.
 5. Zmieniliśmy godziny rozpoczęcia niektórych zajęć.
 6. Do czasu rozpoczęcia ćwiczeń w klubie poruszamy się w maseczkach.
 7. Ćwiczymy bez maseczek.
 8. Zachowujemy dystans społeczny (2m).
 9. Dezynfekujemy ręce po wejściu i przy wyjściu z klubu.
 10. Należy osobiście dezynfekować sprzęt treningowy po użyciu (o konieczności każdorazowo będzie przypominał instruktor).
 11. Szatnie i prysznice są czynne (należy zachować dystans).
 12. Na zajęcia z wykorzystaniem mat prosimy zabierać ręczniki.
 13. Zakaz uczestniczenia w zajęciach dla osób które mają następujące objawy chorobowe: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku itp.
 14. Zapewniamy środki dezynfekcji rąk i sprzętów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej i obwieszczenia go w klubie. Każdy Członek ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług klubu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin korzystania z kortów squasha opisany jest TUTAJ