Regulamin Tenisa Stołowego

Regulamin Tenisa Stołowego

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA ZE STOŁÓW DO TENISA STOŁOWEGO

Dokument ten stanowi integralną część Wewnętrznych Regulacji klubu i określa ogólne warunki członkostwa i świadczenia usług przez Klub Sportowy Arena S.C. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 10A.

REZERWACJA STOŁÓW DO TENISA STOŁOWEGO

 1. Rezerwacja stołu jest możliwa jedynie po założeniu konta w naszym systemie online.
 2. Konto założyć można telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 3. Zakładając konto należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, mail oraz pesel.
 4. Rezerwacji dokonać można on-line na stronie klubu www.klubarena.pl telefonicznie lub w recepcji klubu.
 5. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
 6. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji, szczególnie w przypadku rezerwowania i nie korzystania z usług, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.
 7. Rezerwacja kortu możliwa jest z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Stałych rezerwacji można dokonać w recepcji klubu.
 9. Czas wynajmu stołu do tenisa stołowego w dni powszednie wynosi 50 min. I kończy się zawsze 10 minut przed pełną godziną.

ANULOWANIE REZERWACJI STOŁU

 1. Klient może odwołać rezerwację najpóźniej 5h przed terminem. W innym wypadku zobowiązany jest do zapłaty pełnej stawki za wynajem stołu. Rezerwację odwoływać można samodzielnie on-line lub przez recepcjonistę Klubu Arena  (rezygnacja wiadomością email lub messenger’em jest nieskuteczna).
 2. Klient zapisany na listę rezerwową zobowiązany jest do samodzielnego monitorowania czy wszedł na daną godzinę. Klienta z listy rezerwowej obowiązują te same zasady co pozostałych klientów.
 3. Nieterminowa anulacja rezerwacji lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem.
 4. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy usługa w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowana i opłacona przez innego Klienta.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego rakiety przed rozpoczęciem gry i zwrotu w niepogorszonym stanie.
 2. Recepcjonista zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rakiety.
 3. Za trwałe uszkodzenie rakiety Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 zł
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się wg aktualnego cennika i obowiązuje 1 godzinę zegarową.
 5. Klub nie wypożycza piłeczek do tenisa stołowego. Piłeczki można nabyć w klubowym sklepie.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Ze stołów do tenisa stołowego mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, niepozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 2. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi, Turniejach lub innych formach współzawodnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem, a także zamieszczanie przez organizatora zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe, jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do klubu.

Integralną częścią regulaminu Squasha jest Regulamin Klubu Sportowego Arena

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej i obwieszczenia go w klubie. Każdy Członek ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług klubu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zaktualizowano 01.01.2023