Regulamin Squasha

Regulamin Squasha

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA

Dokument ten stanowi integralną część Wewnętrznych Regulacji klubu i określa ogólne warunki członkostwa i świadczenia usług przez Klub Sportowy Arena S.C. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 10A.

REZERWACJA KORTU

 1. Rezerwacja kortu jest możliwa jedynie po założeniu konta w naszym systemie online.
 2. Konto założyć można telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
 3. Zakładając konto należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, mail oraz pesel.
 4. Rezerwacji dokonać można on-line na stronie klubu www.klubarena.pl telefonicznie lub w recepcji klubu.
 5. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
 6. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji, szczególnie w przypadku rezerwowania i nie korzystania z usług, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.
 7. Rezerwacja kortu możliwa jest z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Stałych rezerwacji można dokonać w recepcji klubu.

ANULOWANIE REZERWACJI KORTU

 1. Klient może odwołać rezerwację najpóźniej 5h przed terminem. W innym wypadku zobowiązany jest do zapłaty pełnej stawki za wynajem kortu. Zajęcia odwoływać można samodzielnie on-line, w recepcji Klubu Arena  lub telefonicznie codziennie od 10.00 do 20.00 (rezygnacja wiadomością email lub messenger’em jest nieskuteczna). Klient jest odpowiedzialny za skuteczne odwołanie rezerwacji jednym z wymienionych sposobów.
 2. Klient zapisany na listę rezerwową zobowiązany jest do samodzielnego monitorowania czy wszedł na daną godzinę. Klienta z listy rezerwowej obowiązują te same zasady co pozostałych klientów.
 3. Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
 4. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy usługa w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowana i opłacona przez innego Klienta.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego rakiety i może domagać się wypożyczenia innej, jeżeli jej stan techniczny budzi wątpliwości.
 2. Recepcjonista zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rakiety.
 3. Za trwałe uszkodzenie rakiety (złamania, nie zerwania naciągu) Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 50 zł
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się wg aktualnego cennika i obowiązuje 1 godzinę zegarową.
 5. Klub nie wypożycza piłek do squash’a. Piłki można nabyć w klubowym sklepie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW SQUASHA

 1. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, niepozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 2. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 3. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na korty squasha.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha, Turniejach lub innych formach współzawodnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem, a także zamieszczanie przez organizatora zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe, jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do klubu.

Integralną częścią regulaminu Squasha jest Regulamin Klubu Sportowego Arena

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej i obwieszczenia go w klubie. Każdy Członek ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług klubu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zaktualizowano 01.03.2022